2018-08-31
انواع سوختگی

انواع سوختگی

انواع سوختگی می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد. آیا می‌دانید کمک‌رسانی در هر نوع سوختگی متفاوت است؟ آیا در صورتیکه اطلاعات شما کافی نباشد، ممکن است در حین نجات فرد، آسیب بیشتری به او برسانید. انواع سوختگی: سوختگی با آب گرم، بخار آب داغ، سوختگی با مواد شیمیایی، سوختگی با برق، سوختگی در اثر تماس با جسم داغ